FHI-rapport om antibiotikaresistens

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin rapport Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak fra 2014. Effektivt smittevern er blant tiltakene som anbefales.

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke blir svekket eller utryddet når man trenger antibiotika for å behandle infeksjoner, og er blant de største truslene mot folkehelsen, nasjonalt og globalt. Ved overforbruk av antibiotika vil naturlig seleksjon skape resistente bakterier – dermed blir et av våre sterkeste virkemidler mot sykdom mindre effektivt.

For å bremse utviklingen av bakterienes resistens er må vi derfor redusere det totale konsumet av antibiotika. Dette kan gjøres effektivt ved å forhindre sykdom og smitte ved hjelp av godt smittevern.

Vi siterer her noen av de relevante passasjene om smittevern, og har også inkludert kildereferansene i kildelisten (nederst).

Fra FHIs nettside med lenke til rapporten:

Et godt smittevern kan forebygge infeksjoner og hindre spredning av resistente mikrober. Regjeringen utga «Nasjonal handlingsplan for et bedre smittevern innenfor helsetjenesten» i 2019. Ekspertgruppen vil understreke nødvendigheten av å følge opp og videreutvikle tiltakene i denne handlingsplanen. Godt forebyggende arbeid utenfor institusjonene og god dyrehelse er også avgjørende for å begrense smittespredning og derved opprettholde et lavt forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. Ekspertgruppen foreslår flere tiltak, inkludert økt satsing på forskning, på dette området.

Fra rapporten:

3.1.3 Smittevern som forbyggende tiltak mot antibiotikaresistens

Godt smittevern er sentralt for innsatsen mot AMR gjennom å begrense behovet for antibiotikabehandling og ved å hindre spredning av resistente mikrober (23). Dette gjelder både innenfor helsetjenesten og ute i samfunnet. Regjeringen lanserte i 2019 en handlingsplan for et bedre smittevern i helseinstitusjoner (24) . Handlingsplanen tok blant annet utgangspunkt i rapporten som ble utarbeidet etter at Det europeiske smittevern-byrået (ECDC) hadde evaluert Norges innsats mot AMR (14;25). Et godt smittevern er avhengig av god ledelse, et godt kunnskapsgrunnlag, digital infrastruktur og gode helseregistre. Samtidig er forskning på smitteverntiltak og effekter av disse neglisjert (26). Det er mangelfull kunnskap om forholdet mellom gode smittevernrutiner, antibiotika-forbruk og AMR både i helseinstitusjoner og i samfunnet som helhet.

Forskning. Det er et omfattende behov for gode kliniske studier knyttet til diagnostikk og behandling, gjennomført i norsk primærhelsetjeneste. Se eksempler på områder hvor det trengs klinisk forskning for å oppnå riktigere antibiotikabruk i tabell 2. Videre trenger vi forskning på hvilke virkemidler i en ny strategi som har effekt på antibiotikaforbruket, ettersom det nå er såpass lavt at en del tiltak som har hatt nytte tidligere, ikke nødvendig-vis er nyttige nå. Det trengs derfor forskning som tar utgangspunkt i status nå for en rekke tiltak. I kommunale institusjoner trengs det forskning på effekt av smitteverntiltak.  

Kilder

[1] Folkehelseinstituttet / Simonsen, Berdal, Grave, Hauge, Juvet, Lunestad, Riisberg, Rørtveit, Urdahl, Årdal Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak Fhi.no 2015

[2] FHI.no Om antibiotikaresistens Fhi.no 2015

14. de Kraker ME, Wolkewitz M, Davey PG, Koller W, Berger J, Nagler J, et al. Clinical impact of antimicrobial resistance in European hospitals: excess mortality and length of hospital stay related to methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infections. Antimicrob Agents Chemother 2011;55:1598-605.

23.Strategic Research and Innovation Agenda on Antimicrobial Resistance. Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR. JPIAMR Secretariat Swedish Research Council. 2019. Available from: https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2019/05/JPIAMR_SRIA_final.pdf

24.Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019 – 2023. Helse- og omsorgsdepartementet.[cited]. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2675233/

25.Folkehelseinstittutet. Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge, 2018. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/situasjonsbeskrivelse-av-smittevern-i-norge/

Illustrasjonsfotot: Photo by Testalize.me on Unsplash

Del innlegget:

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.