Hvorfor bør vi unngå ozon?

Ozon kan være nyttig i desinfisering, men det anbefales å ikke være i rom hvor ozon genereres.
Illustrasjon ozon lunge
Denne teksten tar for seg hvorfor vi har valgt ikke å føre luftrensere som skaper ozon i rom der mennesker er tilstede. Folkehelseinstituttet har en spesielt god artikkel[1] om stoffet ozon – denne er vår hovedkilde, og vi har inkludert flere sitater.

"Naturlige oksidanter"

Mange luftrensere på markedet skaper ozon; enten som en bivirkning, eller fordi det er en effektiv desinfeksjonsform. I mange tilfeller kaller leverandøren ozonet for «naturlige oksidanter» eller lignende. Det er helt sant at ozon er et naturlig stoff, at det oksiderer, og at det desinfiserer. Likevel er det grunn til å være skeptisk.

Årsaken til at vi ikke fører såkalte «ozongeneratorer» eller andre ozonproduserende enheter som er for bruk der man oppholder seg, er i grunnen ganske enkel: Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler det ikke.

Enkelte laserskrivere og kopimaskiner skaper ozon. Om disse skriver FHI: ‘Maskiner som kan frigi ozon, og som er mye brukt, bør plasseres i egne rom med egen ventilasjon.’[2] I lys av dette utsagnet finner vi det merkelig å bruke verktøy som aktivt skaper ozon der som man oppholder seg. Ozon er veldig oksiderende og dermed lett nedbrytbart, så etter 30-60 minutter kan man fint gå inn i rom hvor ozongenererende maskiner er blitt brukt. Men å innhalere ozonet er ikke sunt.

Hva er ozon?

Et vanlig oksygenmolekyl i luften vi puster inn, består av to oksygenatomer – og kalles derfor gjerne dioksygen. Når dioksygen blir utsatt for ultrafiolett stråling som har bølgelengde rundt 185 nanometer, omdannes det til ozon, som består av tre oksygenatomer. Blandt 10 millioner luftmolekyler, vil rundt 2 millioner være normal oksygen, mens bare 3 molekyler er ozon. Omtrent 90 prosent av atmosfærens totale ozonmengde finnes i ozonlaget, hvor den beskytter oss mot skadelig stråling fra solen. Men stoffet finnes også på bakkenivå – på varme sommerdager kan ozonmengden overstige anbefalte grenseverdier på enkelte steder i Norge.[1] Ifølge Verdens helseorganisasjon forårsaker luftforunrensing fra ozon omtrent 21 000 for tidlige dødsfall årlig i Europa.[3] Det å utsette seg selv for skadelig luftforurensing også innendørs, fremstår dermed som paradoksalt. Ozon er et stoff vi ikke kan leve uten, men som vi helst ikke vil ha i nærheten av oss. Den samme prossessen som er desinfiserende, fører nemlig også til skader på planter, dyr og mennesker, og betraktes som gift av oss på jordoverflaten. Det er spesielt lungene som er utsatt; her fører oksideringen av vev til betennelsesreaksjoner.

Ozon kan gi betennelse og føre til skader i luftveiene, samt svekke luftveisfunksjon og øke luftveisplager. Befolkningsstudier har vist sammenhenger mellom ozoneksponering og økt dødelighet av luftveis-, hjerte- og karsykdom, samt økt sykelighet for mennesker med luftveissykdommer. Det finnes flere holdepunkter for at kortvarig eksponering for ozon kan forverre luftveissykdommer, og til dels også hjerte- og karsykdommer.
Det er funnet sammenhenger mellom ozoneksponering og økt skolefravær, innleggelser på sykehus og legevaktbesøk for luftveisinfeksjoner (lungebetennelse, influensa) og forverring av kroniske luftveissykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
Studier har vist at astmatiske barn kan få luftveissymptomer ved akutt eksponering for ozon fra 100 til 120 μg/m3 (timesmiddel). Når det gjelder kunnskapen om helseeffekter av langvarig ozoneksponering er denne fremdeles mangelfull. 

Fra Folkehelseinstituttet FHI Ozon

Individuelle forskjeller

De generelle risikogruppene for ozonskader er barn, eldre og syke. Å være utsatt for ozon øker også sensitiviteten for f.eks svevestøv og dieseldamp. Dermed kan en allerede utsatt person bli enda mer utsatt for andre skader.

Dersom man har jogget eller løpt, er man mer utsatt for skade fra ozon. For dersom man har høy puls og er anpusten trekkes inhalert luft inn i perifere deler av lungene, hvor følsomheten for ozonskader er større. Dette er et eksempel på hvordan selv strenge grenseverdier innebærer en usikkerhet – det finnes en rekke risikofaktorer som skaper økt sensitivitet for ozon, og dersom en person har en kombinasjon av flere, er risikoen større.

Det er svært store individuelle forskjeller i følsomhet når det gjelder effekter av ozon. Faktorer som fysisk aktivitet, eksisterende sykdom, alder, røyking og miljøfaktorer er kjent å påvirke responsen, men kan bare delvis forklare de store forskjellene i helseeffekter. Toleranse eller tilpasning ved ozon­eksponering er vist i dyreforsøk og støttes også av observasjoner i befolkningsstudier.

Fra Folkehelseinstituttet FHI Ozon

Hamster ozon-fare

Små dyr tar spesielt skade av ozon. Seriøse forhandlere av ozongeneratorer informerer heldigvis om dette.

Ozon­induserte forandringer av cellemembraner er observert i flere lunge­ og luftveisceller. I tillegg vil oksidasjon av proteiner og nukleinsyrer kunne gi cellulære skader ved å føre til endring i proteinenes funksjon eller skader i arvematerialet.

Fra Folkehelseinstituttet FHI Ozon

'Good up high - bad nearby'

Manufacturers and vendors of ozone devices often use misleading terms to describe ozone. Terms such as «energized oxygen» or «pure air» suggest that ozone is a healthy kind of oxygen. Ozone is a toxic gas with vastly different chemical and toxicological properties from oxygen.

‘Good up high – bad nearby’ er frasen US Environmental Protection Agency (EPA) bruker for å skille mellom ozon i øvre og nedre atmosfære.[4] EPA er omtrent tilsvarende vårt miljøverndepartement. I en svært etterettelig artikkel oppsummerer de skader og farer – og falske påstander. Blant annet skriver de (oversatt) «Produsenter og leverandører av ozonapparater bruker ofte villedende ord for å beskrive ozon. Begreper som «energisert oksygen» eller «ren luft» antyder at ozon er en sunn type oksygen.» Dette er fraseringer vi desverre ser igjen hos flere norske leverandører.

Why are ozone generators still on the market?

The unfortunate answer is that misleading advertising by manufacturers is very effective, and no government agency has the authority to fully regulate these devices.

California Air Resources Board Hazardous Ozone-Generating Air Purifiers
I California er produkter som produserer ozon enda sterkere regulert – de må registreres spesifikt for denne staten, og deres grenseverdier er halvparten av norges (henholdsvis 0,05 og 0,1 ppm). Også til industriell bruk er ozon sterkt regulert, og fra 2020 kan ikke ozon brukes i produksjons- og desinfeksjonsøyemed der mennesker er. CARB har utformet to gode lister som kan være til nytte for den som vurderer slike produkter: En liste over potensielt farlige ozongeneratorer solgt som luftrensere[6], og en liste over produkter som er godkjent etter deres strengere krav[7]. Her er noen andre fakta fremhevet i CARBs artikkel:
  • Ozon kan forverre astmasymptomer…
  • …og også føre til astma.
  • Dersom ozonnivået er under faregrensen, er det liten eller ingen desinfeksjonseffekt.
  • Ozon er relativt trygt og effektivt for rensing av vann.
  • Ozon kan reagere med andre stoffer i luften, og da skape blant andre formaldehyd.
  • Stoffet brukes ofte til å fjerne vond lukt, men fører også til dårligere luktesans.
  • Man får da dårligere evne til å oppdage forhøyde ozonnivåer.

For mange risikofaktorer

Da det finnes en slik rekke av velfunderte argumenter for å unngå unødvendig eksponering for ozon – spesielt når enkelte grupper og individer kan være mer sensitive – må man vurdere eventuell effekt opp imot farene. Når det gjelder effekten, konkluderer CARB og United States Environmental Protection Agency (tilsvarer vårt miljøverndepartement) at ozon i konsentrasjoner som ikke overskrider folkehelsestandardene, har lite potensiale til å fjerne forurensninger innendørs. Og der UVC-lampene har bevegelsessensorer og lydalarm som forhindrer direkte eksponering, er det ingenting som hindrer en ekstra utsatt person i å entre et rom hvor en frisk person bruker en ozongenerator. Når trygge alternativer eksisterer – og listen inkluderer kraftige ozongeneratorer i tomme rom som utluftes godt[9], samt UVC-lamper og helt trygg UVC-ventilasjon – er valget enkelt: vi unngår å føre potensielt skadelige produkter.

Kilder

[1] Folkehelseinstituttet FHI Ozon FHI.no Januar 2019

[2] Folkehelseinstituttet FHI Råd for godt inneklima i boligen FHI.no November 2016

Ozone pollution causes breathing difficulties, triggers asthma symptoms, causes lung and heart diseases, and according to statistics is associated with about 21 000 premature deaths per year in the Region.

Available scientific evidence shows that, at concentrations that do not exceed public health standards, ozone is generally ineffective in controlling indoor air pollution.
CARB strongly advises against the use of ozone generators in spaces occupied by people or animals. Other governmental agencies agree with this advice. 

[5] California Air Resources Board Hazardous Ozone-Generating Air Purifiers arb.ca.gov

[6] California Air Resources Board Hazardous Ozone-Generating Air Purifiers arb.ca.gov

[7] California Air Resources Board List of CARB-Certified Air Cleaning Devices arb.ca.gov

[8] American Lung Association Ozone lung.org

[9] Norges Astma- og allergiforbund 2.4.2.4. Ozonbehandling naaf.no November 2020

[10] Xiaofeng Jia et. al Acute effect of ambient ozone on heart rate variability in healthy elderly subjects Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology April 2011
Environmental Protection Agency OZONE AND CHILDREN’S HEALTH epa.gov 2015

Foto (hamster): Image by Martin Javorek from Pixabay

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin

Flere blogginnlegg:

Nyhetsbrev

Få informasjon om produktoppdateringer og nye artikler.